Kierownicy komórek organizacyjnych

Kierownicy komórek organizacyjnych Straży Miejskiej.
 
Naczelnicy i Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do podlegających im pracowników, kierują z upoważnienia Komendanta określonymi odcinkami działalności Straży i zapewniają prawidłową realizację powierzonych zadań.
 
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży należy w szczególności:
 • prowadzenie spraw w zakresie swojej właściwości;
 • przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie spraw przekazywanych do realizacji;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z działalnością Straży w zakresie swojej właściwości;
 • przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań oraz innych materiałów na polecenie bezpośrednich przełożonych;
 • współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi.
 
Naczelnik Wydziału Patrolowo — Interwencyjnego
 
Andrzej Krajewski
 
 
Naczelnik Wydziału Patrolowo — Interwencyjnego podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta.

Do zadań Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń i przestępstw oraz ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk o charakterze kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z innymi służbami, instytucjami i organizacjami;
 • organizowanie służby patrolowo – interwencyjnej;
 • kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • ochrona porządku publicznego podczas zgromadzeń i imprez publicznych we współdziałaniu z organizatorem i innymi służbami;
 • zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb, a także w miarę możliwości ustalenie świadków zdarzenia;
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • udzielanie asysty innym podmiotom i osobom w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;
 • wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania, jednostki policji bądź przekazywanie ich pod opiekę służb medycznych, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub całości pieniężnych dla potrzeb Gminy Miasto Włocławek;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;
 • kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad pozbywania się nieczystości stałych i ciekłych z terenów nieruchomości;
 • kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem spalania odpadów;
 • współdziałanie z przedstawicielami publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 • wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, w tym prawidłowości wypełniania przez strażników formularzy mandatów karnych;
 • zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa uczniów w bezpośredniej bliskości placówek oświatowych znajdujących się w rejonach służbowych;
 • kontrola punktów zbierania odpadów metali w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z Regulaminu pełnienia służby patrolowej i innych zarządzeń Komendanta oraz poleceń bezpośrednich przełożonych.

Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych i Prewencji
 
Piotr Siębida
 
 
Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych i Prewencji podlega bezpośrednio Komendantowi.

Do zadań Wydziału Służb Dyżurnych i Prewencji należy w szczególności:
 • organizowanie i zapewnienie ciągłości:
  • służby dyżurnej Straży,
  • obsługi stanowiska monitoringu wizyjnego;
  • działalności dydaktycznej i prewencyjnej z dziećmi i młodzieżą;
 • koordynowanie działań, nadzorowanie oraz kontrolowanie wykonywania zadań przez strażników pełniących służbę na terenie miasta;
 • przyjmowanie zgłoszeń przez dyżurnych dotyczących zdarzeń mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo o innym charakterze, dokumentowanie ich oraz podejmowanie odpowiednich działań przy pomocy strażników pełniących służbę lub informowanie o nich dyżurnego jednostki Policji lub innych służb ratowniczych;
 • obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń w miejscach publicznych przez obsługę monitoringu, informowanie dyżurnego jednostki celem podjęcia działań przez strażników pełniących służbę w terenie;
 • obsługiwanie baz informatycznych dostępnych na stanowisku dyżurnego i udostępnianie strażnikom informacji niezbędnych do wykonania czynności służbowych i upoważnionym podmiotom tj. policji, prokuraturze, sądom;
 • wykonywanie czynności dyspozytorskich i nadzorowanie w odpowiednim zakresie wykorzystywania pojazdów służbowych Straży;
 • nadzorowanie przechowywania w Komendzie Straży broni palnej, technicznych środków przymusu bezpośredniego i środków łączności oraz innych elementów wyposażenia a także sprawowanie specjalnego dozoru nad obiektami Straży - kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń i taboru samochodowego pod nieobecność koordynatora zmiany;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi;
 • koordynowanie i organizowanie służby patrolu szkolnego;
 • przygotowywanie informacji na temat bieżącej działalności Straży, realizowanych programów profilaktycznych i wyników działań oraz współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi mediami;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia (w tym prawidłowości wypełniania przez strażników formularzy mandatów karnych), prowadzenie rejestru i sporządzanie oraz kierowanie na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta wniosków o ukaranie do sądu, wykonywanie czynności oskarżyciela przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia;
 • prowadzenie ewidencji wyników działalności Straży oraz opracowywanie analiz w tym zakresie;
 • wykonywanie zadań służby Dyżurnej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w oparciu i zakresie określonym w odrębnych przepisach, w tym w odpowiednim zarządzeniu Prezydenta Miasta Włocławek;
 • wykonywanie innych obowiązków wynikających z zarządzeń Komendanta oraz poleceń przełożonych służbowych.
 
Kierownik Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac
 
Tadeusz Milewski
 

Kierownik Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac podlega bezpośrednio Komendantowi.

Do zadań Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac należy w szczególności.
 • obsługa organizacyjno — biurowa Straży;
 • nadzór nad eksploatacją obiektów, wyposażenia pomieszczeń, środków transportu, innych urządzeń technicznych i informatycznych oraz utrzymanie ich u należytym stanie technicznym,
 • zakup środków, materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań przez Straż;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki umundurowaniem, uzbrojeniem, środkami łączności i wyposażeniem specjalnym;
 • utrzymanie porządku i czystości oraz należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Straży;
 • prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych;
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń należnych pracownikom;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji i obiegu korespondencji oraz archiwizacji dokumentów;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i rozliczaniem druków mandatów karnych oraz innych druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie spraw z zakresu działania Biura Rzeczy Znalezionych.
 
Główny Księgowy – Kierownik Zespołu Finansowo – Księgowego
 
Anna Wesołowska
 

Główny Księgowy – Kierownik Zespołu Finansowo – Księgowego podlega bezpośrednio Komendantowi.

Do zadań Zespołu Finansowo – Księgowego należy w szczególności.
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, w tym m in :
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących tych operacji;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych w zakresie działania jednostki;
 • opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian;
 • dokonywanie analizy wykonywania planu finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu wykonywania budżetu jednostki;
 • nadzór merytoryczny w zakresie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (20 listopada 2015, 01:21:34)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (11 września 2018, 02:53:27)
Zmieniono: Aktualizacja związana z wprowadzeniem nowego Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 5 czerwca 2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1410