Kierownicy Referatów

Kierownicy Referatów Straży Miejskiej we Włocławku

Kierownik Referatu Służb Dyżurnych i PrewencjiKontakt:
tel. 54 414-40-13
tel. kom.  
e-mail:
 

Do zadań Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji należy w szczególności:
 • organizowanie i zapewnienie ciągłości służby dyżurnej w Komendzie Straży oraz obsługi stanowiska monitoringu wizyjnego;
 • koordynowanie działań i nadzorowanie wykonywania zadań przez strażników pełniących służbę na terenie miasta;
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo o innym charakterze, dokumentowanie ich oraz podejmowanie odpowiednich działań przy pomocy strażników pełniących służbę lub informowanie o nich dyżurnego jednostki Policji lub innych służb ratowniczych;
 • obsługiwanie baz informatycznych dostępnych na stanowisku dyżurnego i udostępnianie strażnikom informacji niezbędnych do wykonania czynności służbowych;
 • wykonywanie czynności dyspozytorskich i nadzorowanie w odpowiednim zakresie wykorzystywania pojazdów służbowych Straży;
 • nadzorowanie przechowywania w Komendzie Straży oraz wydawania ( deponowania) broni palnej, technicznych środków przymusu bezpośredniego i środków łączności oraz innych elementów wyposażenia;
 • sprawowanie specjalnego dozoru nad obiektami Straży - kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń i taboru samochodowego;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi;
 • przygotowywanie informacji na temat bieżącej działalności Straży, realizowanych programów profilaktycznych i wyników działań oraz współdziałanie w tym zakresie z lokalnymi mediami,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia, prowadzenie rejestru i kierowanie wniosków o ukaranie do sądu,
 • oskarżanie przed sądem oraz wnoszenie środków odwoławczych w sprawach o wykroczenia.
 • prowadzenie ewidencji wyników działalności Straży oraz opracowywanie analiz w tym zakresie;
Kierownik Zespołu Administracyjno- Technicznego, Kadr i Kancelarii


Tadeusz Milewski
tel. 54 414-43-83

Do zadań Zespołu Administracyjno- Technicznego, Kadr i Kancelarii należy w szczególności:
 • obsługa organizacyjno – biurowa Komendy Straży,
 • nadzór nad eksploatacją obiektów, wyposażenia pomieszczeń, środków transportu, innych urządzeń technicznych i informatycznych oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym;
 • zakup środków, materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań przez Straż;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 • prowadzenie spraw  z zakresu gospodarki umundurowaniem, uzbrojeniem, środkami łączności i wyposażeniem specjalnym;
 • utrzymanie porządku i czystości oraz należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Straży;
 • prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych;
 • organizowanie i koordynowanie  szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji i obiegu korespondencji oraz archiwizacji dokumentów;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i rozliczaniem druków mandatów karnych oraz innych druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie spraw z zakresu bhp;
 • prowadzenie spraw z zakresu działania Biura Rzeczy Znalezionych;


Bezpośredni nadzór nad Kierownikami Referatów sprawuje Komendant Straży Miejskiej we Włocławku.


Wytworzył: Norbert Struciński (17 grudnia 2012)
Opublikował: Norbert Struciński (17 grudnia 2012, 12:46:02)

Ostatnia zmiana: Piotr Siębida (7 listopada 2015, 08:09:49)
Zmieniono: wakat na stanowisku kierownika

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015, 23:52:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422