Profilaktyka szkolna


Straż Miejska we Włocławku działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest zawarte w art.11 ust.1 p. 8 tj.: „ informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi”.
W tym celu w naszej jednostce w Wydziale Służb Dyżurnych i Prewencji został powołany Zespół Profilaktyczno-Prewencyjny, który m.in. zajmuje się działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, oraz organizowaniem działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny, olimpiady) jak również działaniami prewencyjnymi związanymi z  bezpieczeństwem uczniów w rejonie placówek oświatowych i na trasach dojścia do nich.
Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Włocławek obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną, oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Do zadań Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego należy w szczególności:

 1. Opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i  młodzieży.
 2. Realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży.
 3. Stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień.
 4. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami Rodzinnymi.
 5. Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych.
 6. Podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji oraz wobec osób, które nie dopełniają obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi.
 7. Patrolowanie rejonu szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją, oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich.
 8. Reagowanie na wykroczenia, oraz na wszelkie przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, które mogą mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa uczniów – agresja, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zdarzenia o charakterze chuligańskim, kradzieże, wymuszenia, rozboje, handel środkami odurzającymi.
 9. Bieżąca kontrola stanu oznakowania dróg w obrębie szkół oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań.
 10. Kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe i tytoniowe w rejonie szkół z uwagą na naruszenia zakazu sprzedaży tych wyrobów osobom poniżej 18 roku życia.
 11. Kontrola stanu czystości i porządku w obrębie szkół i ich najbliższej okolicy (w tym, w okresie zimowym kontrola należytego wykonania obowiązku usuwania z chodników śniegu, błota i lodu oraz nawisów lodowych z budynków mogących stanowić zagrożenie dla przechodniów).
 12. Kontrole nieruchomości zlokalizowanych w rejonie szkół oraz na trasach dojść do placówek i powrotów do domu pod kątem zabezpieczenia zwierząt (np. stanu ogrodzeń – zapobieganie wybieganiu psów na ulice).
 
Poszczególne programy realizowane są przez umundurowanych strażników miejskich, którzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej, oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne. Należy pamiętać, że zajęcia ze strażnikiem mogą być pomocą w procesie wychowawczym, ale go nie zastępują lecz wspierają wiedzą w temacie tak ważnym dla wszystkich wychowawców, jakim jest bezpieczeństwo wychowanków. Zajęcia, które realizują strażnicy ds. profilaktyki, są zawsze dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. Są one prowadzone na terenie większości placówek oświatowo – wychowawczych we Włocławku i tworzą pewną całość.
Ponadto w okresie wypoczynku zimowego i letniego dzieci, oraz młodzież mogą uczestniczyć w organizowanych przez Straż Miejską w wybranych placówkach wychowawczych jak i w siedzibie Straży zajęciach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Strażnicy organizują wówczas prelekcje na temat bezpieczeństwa nad wodą (np. w ramach kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo”) – zwykle powiązane z tematem „Bezpieczne wakacje”, a przed feriami zimowymi i w trakcie ich trwania informujemy o zagrożeniach jakie mogą spotkać młodego człowieka poza szkołą w okresie zimowym.
 
PROPOZYCJE ZAJĘĆ:

Przedszkola


Zajęcia w przedszkolu to zwykle pierwszy kontakt z umundurowanym funkcjonariuszem. Dlatego na początku każdych zajęć uczestnicy poznają charakterystyczne elementy munduru, oraz podstawowego wyposażenia - mogą dotykać, przymierzać, oglądać. Wzajemne poznanie się buduje bazę do dalszych zajęć. Prowadzone zajęcia związane są z bezpieczeństwem w domu, w przedszkolu i na podwórku. Wykorzystując zestaw edukacyjny „Autochodzik”, cieszący się ogromną popularnością wśród uczestników zajęć, strażnicy za pomocą dobrej zabawy uczą najmłodszych prawidłowych zachowań na drodze: na jakim świetle przechodzić przez jezdnię, dlaczego trzeba zapinać pasy bezpieczeństwa, jak zachowywać się na chodniku, a także pokazać jakie niebezpieczeństwa mogą się pojawić na drodze.

Szkoły podstawowe

kl. 0 - III

W klasach 0 - III szkół podstawowych strażnicy pojawiają się w pierwszych miesiącach nauki szkolnej. Tematyka prowadzonych zajęć dotyczy bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole oraz unikania różnego rodzaju zagrożeń. Z uwagi na fakt, iż wielu uczniów samodzielnie pokonuje drogę do i ze szkoły, strażnicy starają się wykształcić  u nich prawidłowe nawyki uczestnika ruchu drogowego. Dzieci uczą się podstawowych przepisów w zakresie dotyczącym pieszych i rowerzystów, poznają również znaki drogowe. Funkcjonariusze przedstawiają również podstawową ale istotną wiedzę o zasadach związanych z dbałością o środowisko naturalne człowieka.
„Jestem ostrożny”, „Bezpieczny uczeń”, „Jak zachować się w kontakcie z osobą obcą” – funkcjonariusze informują o zagrożeniach w drodze do szkoły, szkole, w miejscu zamieszkania. Propagują asertywność w kontaktach z osobami, których nie znamy, a także pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kładąc jednocześnie nacisk na zapobieganie takim zagrożeniom.
„Bezpieczne zachowanie w kontakcie za zwierzętami” – instruktaż zachowania w kontaktach z czworonogami. Praktyczne sposoby obrony przed agresywnym psem.
 
 
Kl. IV - VIII

Podczas zajęć funkcjonariusze zapoznają uczniów z pracą  strażnika miejskiego, oraz tematyką związaną z rolą i zadaniami Straży Miejskiej. Wprowadzają młodych ludzi w świat obowiązujących przepisów. Zgodnie z zasadą „nieznajomość prawa szkodzi” jeszcze przed osiągnięciem progu odpowiedzialności prawnej uczniowie informowani są o zagrożeniach i odpowiedzialności prawnej płynących m.in. z beztroskiego używania Internetu, przemocy rówieśniczej, używania alkoholu, wyrobów tytoniowych , środków odurzających jak i popełniania czynów świadczących o demoralizacji oraz czynów karalnych. Strażnicy wyjaśniają młodzieży podstawowe zagadnienia prawne zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, takich jak: nieletni, czyny karalne, czyny świadczące o demoralizacji, itp.

Szkoły średnie

Zajęcia w placówkach ponadpodstawowych to kontynuacja tematyki związanej z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz osób dorosłych w związku z popełnianiem czynów zabronionych jak i wykroczeń tj. spożywanie alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, zażywania narkotyków i dopalaczy. Profilaktycy Straży Miejskiej omawiają również aspekty związane ze zjawiskiem cyberprzemocy, zagrożeń płynących z handlu ludźmi, oraz przemocy rówieśniczej, jak również potencjalnymi konsekwencjami i sposobami unikania w/w zagrożeń. „Jak ustrzec się GHB – pigułka gwałtu” to zakres tematyczny obejmujący przedstawienie charakterystyki substancji GHB oraz jej wpływu na organizm człowieka, omówienie aspektu prawnego związanego z posiadaniem, udostępnianiem, zażywaniem substancji psychotropowych jak również uświadomienie społecznych, zagrożeń będących konsekwencjami zażycia tzw. pigułki gwałtu.

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH:
 • Bezpieczna droga do i ze szkoły – Autochodzik
 • Jak zachować się w kontakcie z osobą obcą
 • Bezpieczne zachowanie w kontakcie ze zwierzętami
 • Kształcenie postaw proekologicznych
 • Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską
 • Jestem ostrożny – zachowanie się w sytuacjach zagrożeń
 • Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych za popełnione czyny zabronione
 • Jak ustrzec się od GHB – pigułka gwałtu
 • Dopalacze – jakie niosą ze sobą zagrożenia
 • Zjawisko cyberprzemocy – pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna
 • Przemoc rówieśnicza
 • Bezpieczny uczeń
 • Handel ludźmi – współczesne oblicza niewolnictwa
CYKLICZNE BLOKI TEMATYCZNE:
 • Bezpieczeństwo a materiały pirotechniczne
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne ferie zimowe
 
 
 
Koordynator Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego:
 • mgr Marek Skibiński   tel. 668 037 407 , mskibinski@um.wloclawek.pl
 
REALIZATORZY PROGRAMÓW:
 • mgr Aneta Kuczyńska   tel. 668 037 401, akuczynska@um.wloclawek.pl
 • mgr Marta Świątkowska  mswiatkowska@um.wloclawek.pl
 • lic Agata Kapuścińska  akapuscinska@um.wloclawek.pl
 
ZGŁOSZENIA

Do programu profilaktycznego Straży Miejskiej można przystąpić w dowolnym momencie. Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą w zakresie w/w oferty. W ramach realizowanego programu, koordynator wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę i przebieg spotkania. Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:

Straż Miejska Włocławek
ul. Bojańczyka  11/13
87-800 Włocławek
lub fax: 054 414 40 10
straz.miejska@um.wloclawek.pl

 
Zapraszamy wszystkich do podjęcia wspólnych działań ze Strażą Miejską we Włocławku na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

metryczka


Wytworzył: Marek Skibiński (1 marca 2019)
Opublikował: Norbert Struciński (7 marca 2014, 08:30:26)

Ostatnia zmiana: Adam Góral (4 marca 2019, 12:59:49)
Zmieniono: Zmiana osoby odpowiedzialnej oraz daty wytworzenia informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6658