Uprawnienia strażników miejskich w zakresie kontroli ruchu drogowego

Zadania Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928), w art. 11 i są to : czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego. 

Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskich do kontroli ruchu drogowego został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) 
Zgodnie z tymi przepisami strażnicy Straży Miejskiej są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu wobec: 
1. kierującego pojazdem: 
 • niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
2. uczestnika ruchu drogowego naruszającego przepisy o:
 • zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 
 • ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 
 • ruchu pieszych, 
 • ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).
 
W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej są upoważnieni do: 
1. zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;
2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem; 
3. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
4. wydawania poleceń:
 • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, 
 • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
5. sprawdzania czy właściciel pojazdu zawiadomił w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
 • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
6. żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
 
Strażnicy miejscy osobom, w odniesieniu do których są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za następujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art.: 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1pkt 2 i art. 97 
 • z art. 88 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 
 • z art. 90 k.w. czyli za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, 
 • z art. 91 k.w. czyli za zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu, innego przedmiotu albo zwierzęcia w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, 
 • z art. 92 § 1 k.w. czyli za niestosowanie się do znaku, sygnału drogowego,
 • z art. 94 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając do tego uprawnienia lub pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • z art. 95 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,
 • z art. 96 § 1 pkt 2 czyli za dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień,
 •  z art. 96b czyli za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną,
 • z art. 97 k.w. czyli za wykroczenie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych.
 
Strażnicy miejscy są uprawnieni do usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. 

Pojazd usunięty i nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. 

Strażnicy mogą również wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi w przypadku:
 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

metryczka


Wytworzył: Norbert Struciński (18 grudnia 2012)
Opublikował: Norbert Struciński (18 grudnia 2012, 09:26:35)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (11 września 2018, 05:25:21)
Zmieniono: Aktualizacja uprawnień.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8044