Komendant Straży Miejskiej

Bogdan Mielniczek

tel. kom.: +48 602 577 535

Sekretariat:
tel.: +48 54 414 43 22

e-mail: straz.miejska@um.wlocl.pl

Przyjęcia interesantów:
we wtorki w godzinach - od 9:00 do 16:30
 
Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta.
 
Komendant jest przełożonym wszystkich pracowników Straży.
 
Komendant dla właściwego funkcjonowania Straży określa regulaminy, wydaje zarządzenia, instrukcje i polecenia służbowe.
 
Do zadań Komendanta należy w szczególności:
 • rozpatrywanie spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty i podejmowanie w tym zakresie decyzji;
 • organizowanie pracy Straży w sposób zapewniający pełną, określoną ustawą o strażach gminnych, uchwałami Rady Miasta Włocławek i innymi aktami prawnymi - realizację zadań;
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Straży pracowników;
 • współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Włocławek w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla Straży z zarządzania i reagowania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w zakresie rozbudowy monitoringu miejskiego i jego eksploatacji;
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • opracowanie projektu planu finansowego i dysponowanie finansami Straży w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miasta Włocławek;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadań przez pracowników Straży;
 • przedkładanie właściwym organom okresowych sprawozdań i informacji.

Komendant reprezentuje Straż na zewnątrz.
 
Komendantowi podlegają bezpośrednio:
 • Zastępca Komendanta;
 • Kierownik Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac;
 • Naczelnik Wydziału Służb Dyżurnych i Prewencji;
 • Główny księgowy, który jest Kierownikiem Zespołu Finansowo–Księgowego;
 
W czasie nieobecności Komendanta, czynności należące do jego kompetencji na podstawie upoważnienia wykonuje zastępca Komendanta lub w określonym zakresie wyznaczony kierownik komórki organizacyjnej.

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (20 listopada 2015, 00:19:24)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (11 września 2018, 01:55:31)
Zmieniono: Aktualizacja związana z wprowadzeniem nowego Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 5 czerwca 2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2602