zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych Straży Miejskiej we Włocławku od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
nr sprawy: St.M.23.2.2020
wartość: Poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:30
wynik postępowania: Udzielono zamówienia